10 srpna 2023

Úvod

V souladu s platnými právními normami Evropské unie a České republiky, konkrétně s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), je pro nás prioritou zajistit ochranu a bezpečnost osobních údajů našich uživatelů a klientů. Tento dokument slouží k podrobnému objasnění zásad, na kterých je založeno zpracování osobních údajů na naší webové stránce Prevence Dentální Péče. Jako správce osobních údajů jsme se zavázali k transparentnímu, zodpovědnému a bezpečnému zacházení s informacemi, které nám svěříte v souvislosti s využíváním našich služeb. V následujících sekcích naleznete detailní popis jak a proč shromažďujeme Vaše osobní údaje, jak s nimi nakládáme, jak je ochraňujeme, jaké jsou Vaše práva a jak je můžete uplatnit.

Zásady zpracování osobních údajů

Základními zásadami, kterými se řídíme při zpracování osobních údajů, jsou zákonnost, spravedlnost a transparentnost. Naše aktivity zpracování jsou vždy prováděny s přihlédnutím k oprávněným zájmům dotčených osob. Vždy zpracováváme jen ty údaje, které jsou pro daný účel nezbytně nutné a snažíme se minimalizovat jejich rozsah. Dodržujeme princip omezení účelu, což znamená, že osobní údaje shromažďujeme pouze pro specifické, výslovně uvedené a legitimní účely. Respektujeme také právo na ochranu soukromí a jsme připraveni poskytnout dotčeným osobám informace o zpracování jejich osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Subjekty údajů mají právo na přístup k svým osobním údajům, právo požádat o opravu nebo výmaz svých osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud byste chtěli některé z těchto práv uplatnit, můžete tak učinit kdykoliv zasláním žádosti na naši e-mailovou adresu [email protected]. K zajištění vašeho oprávnění na ochranu osobních údajů je také možné podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena.

Zabezpečení osobních údajů

Pro zajištění maximální ochrany osobních údajů implementujeme technická a organizační opatření, která zajistí ochranu osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, změně, zničení nebo ztrátě. Tyto procesy a procedury neustále zkoumáme a aktualizujeme s ohledem na nejnovější technologické trendy a právní požadavky v oblasti ochrany údajů. Jsme si vědomi důležitosti ochrany osobních informací a zavazujeme se k tomu, že budeme vaše údaje zpracovávat bezpečně a s patřičnou péčí.

Kontaktní informace správce

Správcem osobních údajů pro účely zpracování na webové stránce prevedent.cz je Bohumil Novotný, se sídlem Palackého třída 73, 636 00 Pardubice, Česká republika. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat správce na e-mailové adrese [email protected].